Phone: 0902706122 - 0938561416 || Email: thanhtampacking@gmail.com

Nắp nhấn Phi 24

Nắp nhấn bọc nhom cao cấp

Mẫu nắp nút Þ 25,26,27,28,30